Contact Us

AVAILABLE CLASSES

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจ อายุ 5 ปีขึ้นไป จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาทและหลักการเล่น Squash ขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง พร้อมด้วย ประวัติความเป็นมา คำแนะนำอุปกรณ์  และขั้นก้าวหน้าอย่างถูกต้องโดยผู้ฝึกสอนที่ผ่านการแข่งขันระดับประเทศ

เปิดสอนเพื่อหวังที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะและเทคนิคการเล่นสควอชตั้งแต่พื้นฐาน และการเล่นอย่างมีความสุข และถูกต้องเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักสควอชอาชีพทั้งในและต่างประเทศในอนาคต โดยอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ เปิดสอนตั้งแต่เด็กอายุ 5 ขวบเป็นต้นไป โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ

BEGINNER

เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาทและหลักการเล่น Squash ขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง พร้อมด้วย ประวัติความเป็นมา คำแนะนำอุปกรณ์  และนำไปสู่การพัฒนาในระดับสูงต่อไป

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานสควอชมาบ้างแล้ว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการเล่นที่มีความยากยิ่งขึ้น

หลักสูตรสำหรับนักกีฬาสควอช ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดเทคนิคและทักษะการเล่นสควอช  และกลยุทธ์ ฝ่ายรุก/ฝ่ายรับ เพื่อการแข่งขัน

TUITION

FEE

SQUASH

ACADEMY

นำทีมโดย  ครูโต๋ สะมา แดงโสภา  

รองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รายการ King's Cup and Queen's Cup Competition 2009

 "เราจะมุ่งมั่นพัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพแข็งแรง"